KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

 

         6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat kapsamında ENC ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TIP MEDİKAL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. (ÖZEL GÜRLİFE HOSPİTAL) tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş bu yazılı metin çerçevesinde ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, , Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri , 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ:

         Kişisel verileriniz, ÖZEL GÜRLİFE HOSPİTAL tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, tıbbî teşhis ile sağlık hizmetlerinin  finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve hastanemizin faaliyet alanlarına uygun düşecek şekilde; yazılı, sözlü, görsel ya da elektronik ortamda, internet sitesi, sözlü, yazılı, çağrı merkezi ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. ÖZEL GÜRLİFE HOSPİTAL tarafından aşağıda yer alanlar ile sınırlı kalınmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, sağlık verileriniz başta olmak üzere özel ve genel nitelikli kişisel verileriniz işlenebilmektedir. Bunlar size ait;

         Kimliğinizi teyit etmek amacıyla; isim, soy isim, T.C. Kimlik numarası, pasaport numarası veya geçici TC Kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni hal durumu, cinsiyet, sigorta veya hasta protokol numarası ve sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verileri.Adres, telefon numarası, elektronik posta adresi gibi iletişim verileri, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtları ile elektronik posta, mektup gibi vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel veriler.Banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, faturalama bilgileri gibi finansal veriler.Özel sağlık sigortasına ilişkin veriler.Sosyal Güvenlik Kurumu verileri.Hastane veya tıp merkezlerimizi ziyaretlerinizde tutulan kamera kaydı görüntüleri ve Otopark kullanımı halinde araç plaka verileri. Sağlık bilgileri kapsamında Laboratuvar sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, randevu bilgileri, check-up bilgileri, reçete bilgileri gibi tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileri içinde barındıran sağlık bilgileri. Web ortamı üzerinden randevu.meddata.com.tr/randevu-gurlife/ adresine veya www.gurlife.com.tr sitesine gönderdiğiniz veya girdiğiniz sağlık ve sair kişisel verileriniz. Hastanemize iş başvurusunda bulunduğunuzda bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel veriler ile Hastanemiz bünyesinde çalışan ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdi ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel veriler, sözleşmeler ve yasal yükümlülüklerini gereği gibi eksiksiz yerine getirilebilmesi amacıyla toplanır ve işlenir.

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

 

         Bizden almakta olduğunuz hizmetler kapsamında topladığımız kişisel veriler, aşağıdakilerin de arasında yer aldığı çeşitli amaçlar dâhilinde işlenmektedir:

 

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme kapsamında;

 

 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,
 • Randevu aldığınız takdirde randevunuza ilişkin size bilgi sağlama,
 • Hastanemizin iç işleyişini planlanma ve yönetme,
 • Hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla analiz yapma,
 • Anlaşmalı kurumlarla ilişkinizin doğrulanması,
 • Faturalandırma yapılması,
 • Kimliğinizin doğrulanması,
 • Hizmetlerimize ilişkin soru veya şikâyetlerinize yanıt verme,
 • Sağlık hizmetleri almanızı takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta artırılması,
 • Sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme,
 • Hastanemizin iç politika ve prensiplerine uyum sağlama,
 • Uygulanan mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine yanıt verme,
 • İlişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi,
 • İlaç veya tıbbi cihaz temini.

 

         Bununla birlikte, kişisel verileriniz yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanılmayacaktır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

         ÖZEL GÜRLİFE HOSPİTAL olarak, hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, kurumlara, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Hastanemiz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

         Kişisel verileriniz, Kanun ve diğer mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla üniversiteler, tıp merkezleri, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı’na bağlı alt birimleri ve aile hekimliği merkezleri, özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik ve hayat sigortası ve benzeri), Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, mahkemeler ve bununla bağlı kalmamak kaydıyla tüm kamu kurum ve kuruluşları, tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri ve sağlık hizmeti sunan üçüncü kişiler, hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, bağlı olduğunuz ve/veya çalışmakta olduğunuz kurum, avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, yurt içindeki veya yurt dışındaki sistemler, hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız (daha detaylı bilgi için hastanemize yazılı olarak başvurabilirsiniz) ile paylaşılabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİ ELDE ETMEDE YÖNTEM VE HUKUKİ SEBEP

         Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve hastanemizin faaliyet konusuna dâhil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda hastanemizin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

         Ayrıca, 6698 sayılı Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

         Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

 1. VERİ GÜVENLİĞİ

         ÖZEL GÜRLİFE HASTANESİ, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

 1. ŞİKÂYET VE İLETİŞİM

         Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.gurlife.com.tr” web adresindeki “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) KİŞİSEL VERİLERE ERİŞİM İÇİN BİLGİ TALEP FORMU” nu doldurarak;

 • Hastanemize hitaben yazdığınız “word veya pdf.” formatındaki bir dosyayı güvenli e-imza ile imzalayarak encozelsaglik@hs01.kep.tr‘a e-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak iletebilirsiniz.
 • Noter kanalıyla gönderebilir,
 • Fevziçakmak, Akınsel Sk. No:1, 26320 Tepebaşı/Eskişehir adresine kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazarak gönderebilirsiniz,
KVKK Başvuru Formu
Tüm hakları saklıdır. © 2019
Eskişehir Web Tasarım
Eskişehir Web Tasarım